binhnonglanh

Bình nước nóng gián tiếp

Từ khóa: Bình nước nóng gián tiếp , Bình nóng lạnh gián tiếp , Máy nước nóng gián tiếp

Picenza 15E
Model:Pi 15E
Dung tích: 15L
Giá bán:1.530.000 VND
Picenza 20E
Model:Pi 20E
Dung tích: 20L
Giá bán:1.730.000 VND
Bình nước nóng Picenza 30Se (i)
Model:Pi 30L (Si; E)
Dung tích: 30L
Giá bán:1.850.000 VND
Picenza 40Se (i)
Model:Pi 40L (Si; E)
Dung tích: 40L
Giá bán:2.450.000 VND
Bình nước nóng ANDRIS R 15
Model:ANDRIS R 15
Dung tích: 15L
Giá bán:2.500.000 VND
Ariston ANDRIS R 30
Model:ANDRIS R 30
Dung tích: 30L
Giá bán:2.790.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-C20
Model:FORZA LF-C20
Dung tích: 20L
Giá bán:2.510.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-C30
Model:FORZA LF-C30
Dung tích: 30L
Giá bán:2.800.000 VND
Bình nước nóng Ariston ANDRIS RS 15L
Model:ANDRIS RS 15L
Dung tích: Dung tích 15 lít
Giá bán:2,560,000 VND
Ariston ANDRIS RS 30
Model:ANDRIS RS 30
Dung tích: Dung tích 30 lít
Giá bán:2.980.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli QQ EVO AE 15L - 15 lít màu xanh
Model:QQ EVO AE 15L
Dung tích: 15L
Giá bán:2.350.000 VND
Bình nước nóng Ferroli QQ EVO AE 20L - 20 lít màu xanh
Model:QQ EVO AE 20L
Dung tích: 20L
Giá bán:2.550.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-C15
Model:FORZA LF-C15
Dung tích: 15L
Giá bán:2.480.000 VND
Bình nước nóng Ferroli QQ EVO AE 30L - 30 lít màu xanh
Model:QQ EVO AE 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:2.700.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-T15
Model:FORZA LF-T15
Dung tích: 15L
Giá bán:2.330.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-T20
Model:FORZA LF-T20
Dung tích: 20L
Giá bán:2.470.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-T30
Model:FORZA LF-T30
Dung tích: 30L
Giá bán:2.650.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-X15
Model:FORZA LF-X15
Dung tích: 15L
Giá bán:2.620.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-X20
Model:FORZA LF-X20
Dung tích: 20L
Giá bán:2.810.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-X30
Model:FORZA LF-X30
Dung tích: 30L
Giá bán:3.050.000 VND
Bình nước nóng Ariston Pro SS Series 30 lít
Model:Pro SS 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:3.100.000 VND
Ariston Pro Series 50 lít
Model:Ariston Pro R 50SH (ngang)
Dung tích: Dung tích 50 lít
Giá bán:3,400,000 VND
Ariston Pro Series 50 lít
Model:Ariston Pro R 50 V (Đứng)
Dung tích: Dung tích 50 lít
Giá bán:3,400,000 VND
Ariston Pro Series 40 lít
Model:Ariston Pro R 40 SH (Ngang)
Dung tích: Dung tích 40 lít
Giá bán:3,150,000 VND
Bình nóng lạnh Picenza N20ED
Model:Picenza N20ED
Dung tích: 20L
Giá bán:1.900.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza N30ED
Model:Picenza N30ED
Dung tích: 30L
Giá bán:2.150.000 VND
Bình Picenza 15S
Model:Picenza 15S
Dung tích: 15L
Giá bán:1.370.000 VND
Bình Picenza 20S
Model:Picenza 20S
Dung tích: 20L
Giá bán:1.550.000 VND
Bình Picenza 30S
Model:Picenza 30S
Dung tích: 30L
Giá bán:1.650.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore Dung tích: từ 50, 80,100,125, 150, 200, 300, 500. Côngsuất: 25000/5000W
Model:Aquastore Dung tích: từ 50, 80,100,125, 150, 200, 300, 500
Dung tích: 50L, 80L,100L,125L, 150L, 200L, 300L, 500L
Giá bán:Liên hệ VND
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 15L - TI ,chống giật
Model:Rossi RT 15L
Dung tích: 15L
Giá bán:1.730.000 VND
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 20L - TI ,chống giật
Model:Rossi RT 20L
Dung tích: 20L
Giá bán:1.850.000 VND
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 30L - TI ,chống giật
Model:Rossi RT 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:1.950.000 VND
Bình nóng lạnh kangaroo 22L KG64
Model:22L KG64
Dung tích: 22L
Giá bán:2.900.000 VND
Bình nóng lạnh kangaroo 32L KG64
Model:32L KG64
Dung tích: 32L
Giá bán:3.500.000 VND
Bình nóng lạnh Funiki tráng men 15L (Dòng HP)
Model:HP 15L
Dung tích: 15L
Giá bán:1.600.000 VND
Bình nóng lạnh Funiki tráng men 20L (Dòng HP)
Model:HP 20L
Dung tích: 20L
Giá bán:1.700.000 VND
Bình nóng lạnh Funiki tráng men 30L (Dòng HP)
Model:HP 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:1.800.000 VND
Ariston SLIM 20
Model:Slim 20L
Dung tích: 20L
Giá bán:2.800.000 VND
Ariston SLIM 30
Model:SL 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:3.500.000 VND
Ariston ANDRIS LUX 15L
Model:ANDRIS LUX 15L
Dung tích: 15L
Giá bán:2.770.000 VND
Ariston ANDRIS LUX 30L
Model:ANDRIS LUX 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:3.450.000 VND
Bình nước nóng gián tiếp , Bình nóng lạnh gián tiếp , Máy nước nóng gián tiếp
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza